Powikłania cukrzycy

XVI Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Lidzbark Warmiński 2014
- 9 - Wykład Inauguracyjny
Aleksander Sieroń
Nowe metody leczenia ran przewlekłych
Śląski Uniwersytet Medyczny-streszczenie


Rany przewlekłe stają się coraz to większym problemem współczesnego, starzejącego się społeczeństwa. Szacuje się, że w Polsce osoby cierpiące z tego powodu obejmują liczbę 500 tys. chorych, a w Europie liczba ta sięga 3 milionów. Często skutkiem ran przewlekłych goleni oraz stopy cukrzycowej są amputacje kończyn dolnych. Niestety,w Polsce liczba amputacji jest prawie 10 krotnie większa, niż liczba amputacji w krajach Europy Zachodniej. Poszukiwanie nowych metod umożliwiających poprawę gojenia ran przewlekłych oraz zmniejszenie liczby amputacji trwają od wielu lat. Do jednych z ważniejszych składników tych metod należy zastosowanie hiperbarii, czyli działanie na tkanki tlenem o wyższym, niż atmosferyczne ciśnieniu. Metoda ta jest metodą dobrą i stosowana jest w niektórych miejscach Polski w dużych komorach hiperbarycznych.Koszty jednak takich komór i w konsekwencji leczenia są wysokie. Wymusiło to wykreowanie mini komór hiperbarycznych umożliwiających ulokowanie w niej tylko kończyny.Kolejnym krokiem mającym na celu łatwiejsze zastosowanie hiperbarii było połączenie jej z jednoczasowym działaniem ozonu mającym działanie bakteriobójcze.W ocenie piszącego te słowa, specjaliści od hiperbarii zarówno inżynierowie, jak i w sposób szczególny lekarze mogą włączyć się do poprawy skuteczności leczenia ran przewlekłych, stopy cukrzycowej oraz odleżyn.

XIII Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
Sopot2011
Aleksander Sieroń, Marek Kawecki, Grzegorz Knefel, Mariusz Nowak,
Justyna Glik, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek
EFEKTY LECZNICZE HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ UCHORYCH ZE STOPĄ CUKRZYCOWĄ – DOŚWIADCZENIA WŁASNE

Stopa cukrzycowa stanowiąca zespół przewlekłych objawów klinicznych wynikajacych z uszkodzenia w obrębie układu naczyniowego i nerwowego stopy u chorych na cukrzycę stanowi poważny problem terapeutyczny wymagający poszukiwania nowych efektywniejszych form leczenia, w tym także metod niefarmakologicznych. Zgodnie z zaleceniami European Committee of Hyperbaric Medicine oraz Undersea and Hyperbaric Medicine Society zespół stopy cukrzycowej stanowi wskazanie do leczenia za pomocą hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO) prowadzonej w komorze hiperbarycznej.W pracy przedstawiono własne doświadczenia kliniczne odnośnie stosowania HBO w skojarzonymleczeniu chorych zespołem stopy cukrzycowej. Badania prowadzono u chorych obojga płci w wieku od 33 do 76 lat z zespołem stopy cukrzycowej w przebiegu wieloletniej cukrzycy, poddanych hiperbarycznej terapii tlenowej (HBO) w Pracowni Hiperbarii Tlenowej Centrum Leczenia Oparzeń. Kwalifikacja do programu terapeutycznego prowadzona była na podstawie wyników oksymetrii przeskórnej. W ramach kompleksowej procedury terapeutycznej u chorych wyrównywano glikemię i zaburzenia metaboliczne związane z cukrzycą, wykonywano chirurgiczne opracowanie rany (debridement), oraz prowadzono celowaną antybiotykoterapię i cykl zabiegów hiperbarii tlenowej, który obejmował od 30 do 60 ekspozycji na tlen hiperbaryczny wykonywanych codziennie przez 5 dni w tygodniu.Czas trwania jednej ekspozycji wynosił 70 minut przy ciśnieniu 2,5 ATA, w tym 60 minut inhalacji 100% tlenem i 2 przerwy powietrzne trwające 5 minut.Efektywność gojenia się ranoceniano przy użyciu systemu planimetrii komputerowej, poprzez dokonywanie pomiarów obwodu i powierzchni rany oraz odległości pomiędzy dwoma najbardziej oddalonymiod siebie punktami na obrzeżu rany. W wyniku stosowanej terapii u wszystkich pacjentów obserwowano redukcję objawówinfekcji w ranie. U 28% pacjentów uzyskano całkowite wygojenie ran, u 39% chorych doszło do zmniejszenia powierzchni ranyśrednio o 34%, a jedynie u 5% chorych do nieznacznego wzrostu powierzchni rany.U 9,6%pacjentów terapia HBO zapobiegła planowanym u tych chorych (z uwagi na stopień zaawansowania zmian miejscowych w chwilipodjęcia terapii) amputacjom w obrębie przodostopia i palców.Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowanie HBO w ramachskojarzonego leczenia stopy cukrzycowej powoduje intensyfikację procesu gojenia się ran oraz umożliwia ograniczenie rozległości uszkodzenia tkanek sprzyjając, zmniejszeniu częstości występowania infekcji tkanek miękkich i kości oraz ilości wykonywanych amputacji.

dane teleadresowe

zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszej komory normobarycznej

Normobaria Orzesze
ul. Mikołowska 309
Orzesze

tel.: 502 096 786
e-mail: kontakt@normobaria-orzesze.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pt: 8:00 - 18:00
Sob: 10:00 - 14: 00

formularz kontaktowy

masz pytania? chcesz umówić wizytę? skorzystaj z formularza ponżej